ชุดชิงช้า+กระดานลื่น

ชุดชิงช้า+กระดานลื่น
รายละเอียดสินค้า: 

ขนาดสินค้า : 260x276x190 ซม.
- ผลิตจากพลาสติก เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1.5 - 5 ปี เพื่อพัฒนาการที่ดีทางด้านร่างกาย สังคม
อารมณ์ และสติปัญญา ฝึกฝนการอยู่ร่วมกันในสังคม และการแบ่งปัน

47,500 บาท
หมวดสินค้า: 
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ภายในอาคาร
เครื่องเล่นอื่นๆ
ประเภทเครื่องเล่น: 
กระดานลื่น
ชิงช้า