ป้อมปราสาทอัศวินคู่ XL

ป้อมปราสาทอัศวินคู่ XL
รายละเอียดสินค้า: 

ขนาดสินค้า 330 x 230 x 150 ซม.
สไลเดอร์ ที่ผลิตจากพลาสติก เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1.5 - 5 ปี เพื่อพัฒนาการที่ดีทางด้านร่างกาย สังคม
อารมณ์ และสติปัญญา ฝึกฝนการอยู่ร่วมกันในสังคม และการแบ่งปัน

หมวดสินค้า: 
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ภายในอาคาร
เครื่องเล่นอื่นๆ
ประเภทเครื่องเล่น: 
กระดานลื่น
ปีนป่าย
ท่อลอด